(+998 94) 662 09 99;   (+998 95) 144 14 85;   (+998 95) 199 14 87

Tashkent, st. Sevinchbonu, 9

info@sbdexport.uz
(+998 94) 662 09 99;  (+998 95) 144 14 85;  (+998 95) 199 14 87
Tashkent, st. Sevinchbonu, 9

Metawak-A nitrogen analyzer

Read more

Hydrogen analyzer Metavac-B

Read more

Oxygen analyzer Metawak-K

Read more

Analyzer of nitrogen and oxygen Metavak-AK

Read more